Pogledajte planirane obuke iz oblasti EU

0
učionica obuka
Foto:Ilustracija, Canva

Program Posebnog stručnog usavršavanja iz oblasti Evropske unije za 2024. godinu, koji je usvojilo Ministarstvo za evropske integracije, sadrži četiri tematske oblasti koje obuhvataju 56 tema.

Tematske oblasti su: EU-sektorske politike EU i ekonomska integracija; Veštine pisanja, komuniciranja i prevođenja u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i Pregovori RS sa EU – načela, principi, procedure i najobimnija tematska oblast Pristupni pregovori – harmonizacija i implementacija, navelo je Ministarstvo za evropske integracije za Portal Naša mesta.

Sve informacije o konkretnim obukama možete pogledati ovde.

učionica
Foto: Ilustracija, Canva

Svi programi obuke koje Ministarstvo za evropske integracije realizuje posebno su osmišljeni prema potrebama učesnika i potrebama koje proizlaze iz procesa pristupanja. Obuke su namenjene članovima pregovaračkih grupa, Tima za podršku pregovorima, i drugih relevantnih grupa u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji (predstavnici medija, lokalne samouprave, javnih preduzeća, sindikata, nevladinih organizacija), za čije stručno  usavršavanje je, prema članu 97. Zakona o državnim službenicima, Ministarstvo za evropske integracije i nadležno.

Osnovni cilj Programa je unapređenje administratinih kapaciteta, kako zaposlenih u državnoj upravi, tako i svih strana uključenih u pregovore, te se na svaku konkretnu obuku pozivaju svi članovi pregovaračke grupe, kao i navedeni akteri, iz čije nadležnosti je ta obuka.

Na obukama prošle godine 1486 polaznika

Uspešnost i kvalitet obuka Ministarstvo za evropske integracije redovno procenjuje i prati, kažu u Ministarstvu, i dodaju da se na godišnjem nivou izrađuje izveštaj o sprovedenim obukama koji sadrži podatke o obukama i učesnicima.

U 2023. godini realizovano je i koordinisano 67 programa obuke, u 122 dana, za ukupno 1486 učesnika, od koji je 1079 žena (73%) i 407 muškaraca (27%).

Uspešnost obuka se meri standardizovanim evaluacionim upitnikom (učesnici ocenjuju sadržaj i korisnost obuke, veštine eksperata za prenos znanja, relevantnost sadržaja za posao koji obavljaju i dr.) ili ispunjenošću indikatora kada su u pitanju obuke koje se sprovode u okviru projekata i koje se odnose na ekspertsku pomoć pri harmonizaciji određenih zakona i podrazumevaju izradu podzakonskih akata kao krajnji rezultat, odnosno indikator uspešnosti.

U evaluacionim upitnicima ostavljen je prostor za predloge narednih obuka na istu ili sličnu temu, koje pored prethodno pomenute analize potreba za obukom, predstavljaju jos jedan izvor za planiranje tema za Poseban program stručnog usavršavanja.

Na primeru iz upitnika sa poslednje obuke u oblasti bezbednosti na radu, kao potencijalne obuke učesnici su predložili: procenu rizika za rad na visokim i niskim temperaturama, radne odnose, kao i pravni okvir za zapošljavanje stranaca.

Kako se pravi plan obuka?

Poseban program stručnog usavršavanja državnih službenika, iz oblasti EU, koji sprovodi Ministarstvo za evropske integracije, svake godine se usvaja na osnovu sprovedene analize potreba za obukom.

Kada je reč o učešču predstavnika JLS u obukama koje sprovodi MEI, oni se uključuju kada su u pitanju teme iz Posebnog programa stručnog usavršavanja državnih službenika iz oblasti EU koje su od interesa i za predstavnike JLS, a to su na primer oblasti: životna sredina, poljoprivreda, socijalna politika, bezbednosti hrane, veterinarska i fitosanitarna politike i sl.

Istraživanjem potreba za obukom od članova pregovaračkih grupa se prikupljaju podaci koji se odnose na teme koje su u konkretnom pregovaračkom poglavlju važne za obuku, propise EU koji se odnose na predloženu temu, zemlje članice EU čija su iskustva relevantna, potom specifična pitanja koje je potrebno obuhvatiti obukom,  kao i predlog oblika stručnog usavršavanja.

Nakon sprovedene analize potreba za obukom i prikupljenih rezultata, u Ministarstvu za evropske integracije se određuju prioriteti u skladu sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i Godišnjim izveštajem EK.

Ovim putem utvrđene i definisane teme obuka se upisuju u Poseban program stručnog usavršavanja za tekuću godinu koji se najpre usvaja u Ministarstvu za evropske integracije i potom dostavlja Nacionalnoj akademiji za javnu upravu koja Program akredituje.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime