OSNOVNA ĆELIJA LOKALNOG ORGANIZOVANJA

0
mesna-zajednica

Po danas važećim zakonima, mesna zajednica predstavlja poseban nivo organizacije koji nije nivo jedinica lokalne samouprave već predstavlja deo niži od toga, način na koji se jedinice lokalne samouprave dalje dele i organizuju po selima i naseljima

 Mesne zajednice nose ime od reči mesto, čije je jedno od značenja selo, odnosno naselje. Mesna, odnosno seoska samouprava ima veliku i dugu tradiciju u Srbiji. Još tokom srednjeg veka i  otomanske vlasti u selima Srbije postojala je izvesna samouprava koju je oličavao seoski starešina – kmet i seoski zbor. Kasnije su se za skup uglednih domaćina koji su donosili odluke od značaja za selo ili varošicu koristili nazivi odbor i savet. Ova tela donosila su odluke koje su se ticale života u selu, rešavala su sporove, utvrđivala su pravila, brinula se o snabdevanju vodom, bezbednosti, održavanju ulica i puteva, izgradnji verskih i javnih objekata, prikupljanju poreza.

Osnovane u vreme SFRJ

Tokom Drugog svetskog rata, u oslobođenim selima i naseljima formirani su  narodnooslobodilački odbori sela, opština i gradova. Oni su bili dužni da sazivaju zborove građana i njima su polagali račune o svom radu. Nakon oslobođenja, narodnooslobodilački odbori postali su narodni odbori, a zatim su dobili naziv mesni narodni odbori. U gradovima su formirane i stambene zajednice. Predstavnici svih kućnih saveta stambene zajednice sačinjavali su Savet stambene zajednice. Ovaj pojam izgubio se iz upotrebe šezdesetih godina prošlog veka, ali je donošenjem novog zakona o stanovanju i održavanju zgrada iz 2016. godine naziv stambene zajednice ponovo postao aktuelan.

Ustavom Republike Srbije iz 1963. godine uvedene su mesne zajednice kao samoupravne zajednice građana seoskih i gradskih naselja. Mesne zajednice su obrazovane umesto ranijih mesnih odbora i stambenih zajednica, koji su predstavljali posebne institucije u sistemu opštinske samouprave. Ustav SFRJ iz 1974. godine još više podiže značaj mesne zajednice i proširuje njena ovlašćenja i ulogu. Mesna zajednica postaje osnovna samoupravna jedinica i obavezni konstitutivni element u opštini. Svi radni ljudi i građani u naseljenim mestima bili su dužni da se organizuju u mesne zajednice. Bilo je to vreme kada su mesne zajednice imale važnu ulogu u urbanističkom planiranju, izgradnji infrastrukture, komunalnim delatnostima, obrazovanju, kulturi, razvoju male privrede, poljoprivrede i zanatstva.

Građani su u mesnim zajednicama odlučivali na zborovima, putem referenduma, preko delegata u skupštini opštine i u savetu mesne zajednice. Tadašnje mesne zajednice imale su, shodno svojim velikim nadležnostima, i svoje budžete koji su se punili iz dela poreza na zarade, odnosno doprinosa iz ličnih dohodaka, a važnu ulogu su imali i samodoprinosi kojima su građani svojom voljom izdvajali dodatna sredstva iz svojih dohodaka radi izgradnje potrebnih javnih objekata ili finansiranja zajedničkih potreba. Bilo je to vreme intenzivne izgradnje infrastrukture i unapređivanja uslova života u selima i naseljima što je u velikoj meri bilo posledica decentralizovanog sistema u kojem su mesne zajednice bile osnovna ćelija  organizovanja.

 

mesna-zajednica-dorcol

Gubljenje značaja

Već tokom osamdesetih godina dvadesetog veka, sistem socijalističkog samoupravljanja je  pokazao svoje slabosti, a ekonomska i moralna kriza su sve više umanjivali prednosti decentralizovanog upravljanja. Ustavom iz 1990. godine sistem je promenjen, a mesne zajednice i formalno počinju da gube svoj značaj i svoje nadležnosti. Ukidanjem društvene svojine, zakonom iz 1995. godine, sva društvena, odnosno javna imovina postaje imovina Republike Srbije, a  zakonom o lokalnoj samoupravi iz 1999. godine sistem se dodatno centralizuje.

Tokom krize devedesetih godina prošlog veka uslovljenoj ratovima i sankcijama, mesne zajednice postaju mesta na kojima se vrši racionalizovano snabdevanje i deli humanitarna pomoć, kako domaćem stanovništvu, tako i stotinama hiljada izbeglica iz bivših jugoslovenskih republika i ratom ugroženih područja koje su preplavile Srbiju. Sa daljnjim protokom vremena, mnoge mesne zajednice postaju mesta okupljanja građana i penzionera koji tu provode vreme igrajući šah i domine, a zapušteni domovi kulture i mesne sale za sastanke postaju mesta na kojima se okupljaju mesni i opštinski odbori mnogobrojnih novoformiranih političkih partija i grupa građana. Iako formalno i dalje postoje, mesne zajednice su u dvadeset prvom veku izgubile gotovo sav svoj nekadašnji značaj i smisao.

Po danas važećim zakonima, mesna zajednica predstavlja poseban nivo organizacije koji nije nivo jedinica lokalne samouprave već predstavlja nivo niži od toga, način na koji se jedinice lokalne samouprave dalje dele i organizuju po selima i naseljima. Mesne zajednice, kojih u Srbiji ima oko 4.000, imaju status pravnog lica i opština im može poveriti vršenje nekih poslova iz svog izvornog delokruga. Zakon o lokalnoj samoupravi, u članu 72 predvideo je i da se, osim mesnih zajednica, u selima i u gradskim naseljima mogu obrazovati i drugi oblici mesne samouprave, kvart, četvrt, rejon i slično. U okviru mesne zajednice mogu funkcionisati i mesne kancelarije, koje su detaširane jedinice opštinske uprave, obično u seoskim  područjima.

Vreme tranzicije

Podela opština na mesne zajednice je u nadležnosti Skupštine gradske opštine. U mesnoj zajednici obrazuje se savet mesne zajednice kao predstavničko telo građana.

Prosečne opštine u Srbiji su po evropskim standardima velike. Pokrivaju po nekoliko desetina sela i naselja i često imaju i po 50 100 – hiljada stanovnika. U takvim uslovima teško je ostvariti bliskost i direktan kontakt između građana i njihovih lokalnih predstavnika. Mnoga naselja se osećaju zapostavljenim i zaboravljenim i građani traže rešenje za te probleme u formiranju manjih, kompaktnijih lokalnih organa, čija rukovodstva će im biti bliža, lakše dostupna i smenjiva. Građani često priželjkuju i očekuju da sedište odlučivanja bude u njihovoj blizini, u njihovom naselju, a ne u kilometrima daljem, susednom naselju.

Poslednjih decenija, u periodu tranzicije, uloga mesnih zajednica i mesne samouprave u velikoj meri je zapostavljena i obesmišljena. Postoji široko rasprostranjeno shvatanje da je mesna samouprava ostatak sistema samoupravljanja i da za nju nema mesta u današnje vreme. U pitanju je, međutim, važan nivo  lokalne organizacije i samoorganizovanja građana kakav postoji u gotovo svim zemljama i koji bi bilo poželjno reafirmisati i urediti kao značajan za razvoj demokratije u društvu i  neophodan za povećanje učešća i zainteresovanosti građana za lokalne probleme i njihovo rešavanje.

Decentralizacijom gradova i opština i spuštanjem velikog broja nadležnosti i većeg procenta finansijskih sredstava na gradske opštine i mesne zajednice, stvorila bi se i mogućnost da opštine i gradovi jedan deo svojih poslova, nadležnosti i sredstava mogu preneti na mesne zajednice, kvartove i druge oblike lokalne samouprave i time maksimalno približiti centre odlučivanja i upravu građanima. Potrebno je reafirmisati i unaprediti sistem mesne samouprave u okviru opština. Mesne zajednice i kvartove moguće je organizovati tako da građani u njima mogu da obave deo administrativnih poslova za koje je nadležna lokalna samouprava i mogao bi se preneti na njih deo nadležnosti koje mogu efikasno da se obavljaju na mesnom nivou.

Bolji i jasniji položaj

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je 20. juna 2018. godine Zakon o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi. Sada ovaj Zakon jasnije definiše položaj mesne samouprave. Bitne izmene i dopune osnovnog pravnog okvira za lokalnu samoupravu odnose se na bolje i jasnije definisanje položaja mesne samouprave i rada njenih organa, kao i uvođenje  prava nadzora organa jedinice lokalne samouprave nad zakonitošću rada i akata mesne zajednice.

Usvojenim izmenama proširena su ovlašćenja opštine u pogledu uređivanja pravila za mesnu zajednicu, definisani su osnovni principi izbora za savet mesne zajednice, način izbora predsednika mesne zajednice, kao i osnovni delokrug rada saveta. Važne novine su i one kojima se definišu uslovi i procedura u kojima se može raspustiti Savet mesne zajednice. Nove odredbe uređuju da opština ili grad pružaju pomoć mesnoj zajednici u obavljanju njenih administrativno-tehničkih i finansijsko-materijalnih poslova.

Ipak, i pored ovih najnovijih izmena koje predstavljaju poboljšanje zakonskog okvira za  funkcionisanje mesnih zajednica, one i dalje ostaju samo savetodavna i pomoćna tela, dok su sva sredstva, nadležnosti i lokalna vlast i dalje na nivou opštine ili grada. Mesne zajednice mogle bi i danas da imaju mnogo značajniju ulogu u vođenju poslova lokalne samouprave, i to ne samo u organizovanju zborova građana i pokretanju građanskih inicijativa. Građanske inicijative, referendumi i zborovi građana predstavljaju važne oblike neposrednog učešća građana u obavljanju poslova grada i opštine i kao takvi su predviđeni i regulisani Zakonom i Statutom.

Najosnovniji nivo decentralizacije

Mnogobrojni su argumenti za jačanje uloge mesnih zajednica, naročito u seoskim i prigradskim naseljima. U ovim naseljima nemerljiv je doprinos zborova građana i saveta mesnih zajednica u aktivnostima na izradi projektne dokumentacije i izgradnji objekata infrastrukture koji su uslov kvalitetnog života i razvoja poljoprivrede i male privrede. Mesne zajednice su najprirodnije mesto na kome treba da se odlučuje o izgradnjii održavanju vodovoda,  analizacije, ulica, seoskih i atarskih puteva, kao i o javnoj rasveti, grobljima i čistoći. Značajan je potencijalni doprinos mesnih zajednica i u razvoju seoskog turizma, u realizaciji brojnih kulturnih i sportskih manifestacija i u edukaciji građana.

Sve više je prisutna svest o potrebi zaštite životne sredine. Brojni su primeri zborova građana na kojima se raspravljalo o merama i uredbama Vlade Republike Srbije ili odlukama organa opštine, na kojima su građani zahtevali da se takvi akti izmene jer ugrožavaju njihove interese, a da ih pri tom niko nije konsultovao, niti sproveo javnu raspravu. Radi se o odlukama koje se odnose na izgradnju raznih objekata, deponija, sistema za prečišćavanje otpadnih voda, izmene granica zaštićenih područja, izgradnju mini hidroelektrana, itd.

Teško je zamisliti razvoj, unapređenje i napredak Srbije, njenog društva i ekonomije bez jačanja i reafirmacije uloge mesne samouprave kao građanima najbližeg i najosnovnijeg nivoa decentralizovanog odlučivanja.

Foto: V. Ivaz

Piše: Redakcija časopisa Naše mesto

 

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime