Olakšano prijavljivanje poreza za pravna lica

0
money-2724248__340

Propisivanjem obaveze licima koja vode poslovne knjige (pravnim licima) da poreske prijave za porez na imovinu podnose u elektronskom obliku, ovaj poreski oblik svrstan je u kategoriju svih javnih prihoda za koje se poreske prijave više ne podnose u papiru, što znatno olakšava rad ovim privrednim subjektima, naročito onima koji imaju nepokretnosti na više opština

Poreski obveznici koji vode poslovne knjige u 2019. godini podnose poreske prijave za porez na imovinu u elektronskom obliku. Do sada su ovi obveznici to već činili na ovaj način za druge poreske oblike koji su u nadležnosti republičke Poreske uprave, kao i za dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre.

Inače, prema Zakonu o porezima na imovinu, obveznici koji vode poslovne knjige imaju obavezu da u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze, a zatim i svake godine do 31. Marta, podnose poreske prijave kojom utvrđuju godišnji porez na imovinu samooporezivanjem za sve nepokretnosti koje se nalaze na teritorijisvake jedinice lokalne samouprave. Takođe, ova lica su dužna da i svaku izmenu prethodno utvrđenog poreza, zbog nastanka ili prestanka poreske obaveze prijave u roku od 30 dana od
dana nastanka promene.

Propisivanjem obaveze licima koja vode poslovne knjige (pravnim licima) da poreske prijave za porez na imovinu podnose u elektronskom obliku, ovaj poreski oblik svrstan je u kategoriju svih javnih prihoda za koje se poreske prijave više ne podnose u papiru, što znatno olakšava rad ovim privrednim subjektima, naročito onima koji imaju nepokretnosti na više opština i koji su do sada morali da popunjavaju i potpisuju svaki list poreske prijave, njenih priloga i potpriloga i da ih dostavljaju nadležnim lokalnim poreskim administracijama.

S druge strane, podnošenje elektronskih poreskih prijava za porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige smanjuje administriranje lokalnim poreskim administracijama koje su u prethodnom periodu prekucavale podatke iz poreskih prijava u svoje evidencije, što je zahtevalo značajno angažovanje zaposlenih lica i dovodilo do mogućih grešaka kod unosa velikog broja podataka. S obzirom na kompleksnost samih obrazaca poreske prijave, kao i obimnost pojedinih poreskih prijava kod obveznika koji imaju veći broj nepokretnosti, pojedine lokalne poreske administracije nisu imale dovoljno kapaciteta da sve podatke prenesu u svoj sistem. Sada je sve to prevaziđeno i u sistem lokalnih poreskih administracija prenose se svi podaci koje su obveznici uneli u svoje poreske prijave.

Kako je od 1. januara 2019. godine formiran jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija, koji je u nadležnosti Kancelarije za informacione tehnologije Vlade Republike Srbije, prijem poreskih prijava za porez na imovinu u elektronskom obliku vrši se na jedinstvenom portalu za celu teritoriju Republike Srbije, što dodatno olakšava postupanje privrednim subjektima. Na istom portalu može se izvršiti i uvid u status predatih poreskih prijava, upit stanja za sve pštine i gradove gde se neko lice vodi kao poreski obveznik. Takođe, može se vršiti i plaćanje poreskih obaveza iz nadležnosti lokalnih poreskih administracija. Sve to dodatno olakšava praćenje obaveza po snovu izvornih javnih prihoda.

Najveći deo posla u vezi sa prijemom poreskih prijava za porez na imovinu bveznika koji vode poslovne knjige za poreske obveznike i njihove knjigovođe završen je do 1. aprila, kada jebio rok da obveznici koji vode poslovne knjige utvrde i prijave porez na imovinu za 2019. godinu.

Zaposleni u lokalnim poreskim administracijama nakon prijema poreskih prijava vrše proveru njihove formalne i matematičke ispravnosti. U skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj aministraciji, u slučajevima gde su uočeni nedostaci u podnetoj poreskoj prijavi, poreski obveznik se obaveštava o tim nedostacima i obvezniku se ostavlja rok za podnošenje nove, ispravne poreske prijave. Ako obveznik ne postupi po primljenom obaveštenju smatra se da poreska prijava nije ni podneta, što znači da nakon toga lokalna poreska administracija započinje postupak poreske kontrole i podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Nakon evidentiranja svih primljenih poreskih prijava i knjiženja zaduženja, lokalna poreska administracija će vršiti provere suštinske tačnosti prijavljenog i utvrđenog poreza na imovinu od strane poreskih obveznika koji vode poslovne knjige. Na osnovu odgovarajućih metodologija i raspoloživih podataka, u postupcima poreske kontrole proverava se da li su u primljenim poreskim prijavama kojima je poreski obveznik izvršio samooporezivanje tačno prikazane površine i vrste nepokretnosti, da li obveznik ima pravo na poreska oslobođenja, da li je poreska osnovica iskazana u skladu sa zakonom i dr. Takođe, u postupak poreske kontrole pozivaju se i svi obveznici koji nisu podneli poreske prijave, a za koje nadležna lokalna poreska administracija ima podatke i dokaze o postojanju poreske obaveze.

Pravilno i ažurno prijavljivanje i plaćanje poreza na imovinu od strane poreskih obveznika koji vode poslovne knjige je obaveza svih poreskih obveznika, koji čineći to na zakonom propisan način i u propisanim rokovima, izbegavaju plaćanje prekršajnih kazni i kamata koje se obračunavaju na neutvrđene, kao i na neplaćene poreske obaveze

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime