Konkurs NAJA za realizatore: KO ĆE NAS OBUČAVATI

0
naја

Konkurs je sproveden tako što je svim akreditovanim realizatorima upisanim u Stalnu listu predavača i drugih realizatora obuka poslat e-mail sa pozivom da se prijave radi angažovanja kao realizatori obuka u oblastima za koje su akreditovani

Obaveza stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih u jedinicama lokalnih samouprava uvedena je Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave koji je usvojen 2016. godine. Naredne, 2017. godine Zakonom o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu obrazovana je Nacionalna akademija za javnu upravu (skraćeno: NAJU) koja je počela sa radom 2018. godine. Ova državna institucija preuzela je prava, obaveze i predmete koji se tiču oblasti stručnog usavršavanja od strane Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koji su do tada obavljali te poslove.

Zakonom je predviđeno da programe stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave mogu da obavljaju samo akreditovani realizatori i sprovodioci. Do preuzimanja nadležnosti akreditacije i vođenja evidencije o izdatim akreditacijama i realizovanim programima stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave od strane Nacionalne akademije za javnu upravu taj posao je obavljalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje je tokom 2017. i 2018. godine izdalo 302 akreditacije fizičkim licima, 4 fizičkim licima u svojstvu preduzetnika za realizatore programa i 48 akreditacija pravnim licima za realizatore, odnosno sprovodioce programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Nakon usvajanja nove Uredbe o akreditaciji, Nacionalna akademija za javnu upravu raspisala je u decembru 2018. godine novi javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Poslednji dan za podnošenje prijava po tom pozivu bio je 20. januar 2019. godine.

Nakon okončanja akreditacija po tom javnom pozivu, akreditovano je ukupno (sa ranije akreditovanim realizatorima koje je akreditovalo Ministarstvo) 576 fizičkih lica – realizatora koji su upisani u Stalnu listu predavača i drugih realizatora obuka koja je objavljena na sajtu Nacionalne akademije za javnu upravu.  Samo lica sa objavljenog spiska mogu biti predavači i sprovoditi programe stručnog usavršavanja zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Evidencija sprovodilaca obuka, odnosno pravnih lica akreditovanih za organizovanje i sprovođenje obuka, još uvek nije objavljena na sajtu Nacionalne akademija za javnu upravu .

Početkom marta 2019. godine, Nacionalna akademija za javnu upravu raspisala je interni konkurs za angažovanje realizatora jednog broja obuka. Konkurs je sproveden tako što je NAJU svim akreditovanim realizatorima upisanim u Stalnu listu predavača i drugih realizatora obuka poslala e-mail sa pozivom da se prijave radi angažovanja kao realizatori obuka u oblastima za koje su akreditovani. Rok za prijavljivanje je bio 22. mart 2019. godine. U pozivu je navedeno da je za svaku obuku za koju se vrši prijava neophodno podneti model plana realizacije obuke. Navedeno je i da će se selekcija kandidata vršiti na osnovu ocene dostavljenih popunjenih modela plana obuke, kao i po potrebi, ocene simulacije jednog njenog dela u vremenskom trajanju od 10 minuta pred Komisijom Akademije.

Pod „modelom plana realizacija obuke“ podrazumeva se potpuni i detaljan opis predavanja i aktivnosti koje će realizator sprovesti tokom planirane obuke. Traženo je da se dostave tematske tačke i sadržaji svih sesija, sa razradom iz minuta u minut, opisom metoda i tehnika rada, planiranih materijala, prezentacija, video materijala, korišćenih tehničkih sredstava, itd.

U konkursu koji je Nacionalna akademija za javnu upravu sprovela u martu 2019. učešće sprovodilaca – pravnih lica se ne traži, već samo prijave fizičkih lica – realizatora.

Osim obuka koje će sprovoditi sama Akademija za javnu upravu, u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja i posebnih programa obuke, jedinice lokalne samouprave mogu angažovati pravna lica ili preduzetnike koji su akreditovani i koji su ispunili uslove u pogledu potrebnih kadrova, prostora, opreme i sredstava. Izbor izvođača programa između akreditovanih sprovodioca obuka vrši se saglasno propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime