Zašto je važna Evropska povelja o lokalnoj samoupravi?

0
povelja

Ovaj pravni akt obavezuje sve države potpisnice da svojim građanima pruže pravo na lokalni nivo vlasti i da na tom nivou garantuju određena minimalna prava

Najvažniji i osnovni pravni akt na nivou evropskog kontinenta koji propisuje i garantuje pravo građana na lokalnu samoupravu je Evropska povelja o lokalnoj samoupravi. To je krovni dokument sa čijim principima i pravilima moraju da budu usklađeni svi zakoni i propisi, od ustava pa na dalje, koji se odnose na lokalnu samoupravu u zakonodavstvima svih zemalja potpisnica povelje. Povelja je posle višegodišnjih usklađivanja, konsultacija i diskusija usvojena pod okriljem Saveta Evrope 1985. godine. Od tada je povelju ratifikovalo 47 zemalja, odnosno sve članice Saveta Evrope. Srbija je ovu povelju ratifikovala tek 2007. godine, i od tada traje usklađivanje srpskog zakonodavstva sa njenim principima. Najnovije usklađivanje bilo je usvajanje zakona o  potvrđivanju dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti i, u skladu sa tim, usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi iz juna 2018. godine.

Pravo na lokalni nivo vlasti

Ove izmene odnosile su se na uvođenje obaveze na veće učešće javnosti u radu lokalne samouprave. Konkretno, ove najnovije izmene zakona o lokalnoj samoupravi, u cilju davanja mogućnosti građanima da učestvuju u kreiranju i donošenju odluka, uvele su obavezu sprovođenja postupka javne rasprave za donošenje najznačajnijih opštih akata: statuta, budžeta – u domenu planiranja lokalnih investicija, strateškog plana razvoja, utvrđivanja stope lokalnih prihoda ili usvajanje prostornih i urbanističkih planova. Proširen je krug ovlašćenih predlagača za sprovođenje javne rasprave, u smislu da to može inicirati i kvalifikovani broj samih građana i jedna trećina odbornika lokalne skupštine. Dopunjeni Zakon utvrdio je i obavezu za nadležni lokalni organ da preko Internet prezentacije ili na drugi način, obavesti javnost da je počeo sa pripremom propisa koji donosi skupština.

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi obavezuje sve države potpisnice da svojim građanima pruže pravo na lokalni nivo vlasti i da na tom nivou garantuju određena minimalna prava. Građani treba da imaju pravo da učestvuju u javnim poslovima, lokalne zajednice treba da imaju izvesnu autonomiju i garantovano finansiranje, moraju da postoje lokalni organi koje građani sami biraju. Povelja sadrži i principe o zaštiti lokalnih granica, postojanju adekvatnih administrativnih struktura i resursa, ograničenju upravnog nadzora od strane centralnih vlasti i zakonskoj zaštiti prava na lokalnu samoupravu.

Posebni organi

Savet Evrope je oformio posebne organe koji nadziru i kontrolišu poštovanje principa povelje od strane zemalja potpisnica. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope i Komitet tog Kongresa za monitoring su organi Saveta Evrope, zajedničke organizacije 47 zemalja Evrope među kojima je i Srbija. Kao što je Sud za ljudska prava u Strazburu ustanovljen kao organ Saveta Evrope koji vrši monitoring nad primenom Evropske konvencije o ljudskim pravima, čiji je Srbija potpisnik, tako postoji i Monitoring komitet, organ Saveta Evrope koji kontroliše da li sve države članice primenjuju Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi čiji je Srbija potpisnik.

Svaki građanin Evrope ima pravo da pokrene postupak pred Sudom za ljudska prava u Strazburu ako smatra da su mu u državi potpisnici prava povređena. Isto tako i svaka opština ili grad može da se žali ukoliko se u državi potpisnici ne poštuju prava građana na lokalnu samoupravu u skladu sa Poveljom o lokalnoj samoupravi. Kao članica Saveta Evrope, Srbija ima u Sudu u Strazburu svoje sudije i ima u Monitoring komitetu svoje predstavnike koji ocenjuju stanje u drugim državama, a članovi iz drugih država kontrolišu poštovanje Povelje o lokalnoj samoupravi u našoj zemlji.

Žalba Savetu Evrope je pravo i obaveza svakog kome su prava povređena. Država za koju se ustanovi da krši prava svojih građana i odredbe Konvencije o ljudskim pravima ili Povelje lokalnoj samoupravi koje je potpisala, može biti kažnjena, odnosno naći se pod sankcijama od strane Saveta Evrope.

Stalni monitoring i kontrola

Monitoring misija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope posetila je Srbiju u periodu od 28. februara do 2. marta 2017. godine, a u okviru posete članovi misije sastali su se sa predstavnicima lokalnih, državnih i pokrajinskih organa vlasti i nezavisnih tela. Nakon svake posete ovih misija koje predstavljaju određenu kontrolu poštovanja principa povelje, sastavlja se izveštaj o stanju lokalne demokratije u kontrolisanoj zemlji i taj izveštaj se razmatra i usvaja u telima Saveta Evrope. U Beogradu je u februaru 2019. godine održana sednica Komiteta za monitoring Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope na poziv Opštine Paraćin i uz pomoć opština Čajetina i Stari grad i grada Šapca.

Ove lokalne samouprave iskazale su jedan broj primedbi žaleći se na odnos centralnih vlasti prema tim opštinama imajući u vidu da u njima nije na vlasti ista stranka ili koalicija koja ima većinu na republičkom nivou. Ovakve žalbe i situacije nisu neuobičajene i događaju se u mnogim evropskim zemljama.

Veoma je važno da na nivou iznad državnog postoji stalni monitoring i kontrola koji bdiju nad pravima lokalnih samouprava i garantuju njihovu autonomiju i samostalnost.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime