Privremeno finansiranje – finansijska ograničenost

0

Privremeno finansiranje lokalnih samouprava znači finansijsku ograničenost i budžete opština u izbornoj godini ne treba analizirati, slažu se finansijski stručnjaci.

Odluka o privremenom finasiranju nije dobra okolnost za normalan rad lokalnih samouprava jer znači finansijsku ograničenost na prošlogodišnjem nivou. Posledica je da nema prostora za nove prioritete, projekte i planove, i svakim danom bez pravog budžeta, a samo sa odlukom o privremenom finansiranju budžet se udaljava od stvarnosti i potreba građana za određenim javnim dobrima i uslugama.

Zakonom o budžetskom sistemu propisan je kalendar za donošenje budžeta lokalne vlasti i predviđeno je da do 20. decembra skupština lokalne vlasti donese odluku o budžetu lokalne vlasti za nastupajuću godinu.

Zakonom je predviđeno i da, ukoliko jedinica lokalne samouprave iz nekog razloga nije u mogućnosti da u zakonitom roku donese budžet, doneće odluku o privremenom finansiranju. Ovo je predviđeno iz razloga što odluka o budžetu za svaku godinu ističe 31. decembra, i ako do 1. januara nema nove odluke o budžetu, ne bi bilo pravnog osnova za isplate iz budžeta. Funkcionisanje jedinice lokalne samouprave bilo bi praktično zaustavljeno a time bi i usluge koje lokalna samouprava pruža građanima bile obustavljene.

Razlozi za nedonošenje budžeta u zakonom predviđenom roku mogu biti različite, od onih političke prirode da u skupštini opštine ili grada nije bilo većine za donošenje odluke o budžetu, pa do objektivnih razloga poput nastupanja neke vanredne situacije i nemogućnosti da se Skupština sastane.

Kašnjenje usvajanja budžeta višeg reda, republičkog budžeta koji sadrži okvire od kojih zavisi planiranje lokalnog ili gradskog u slučaju budžeta gradskih opština takođe može biti razlog za donošenje odluke o privremenom finansiranju. Tu odluku donosi opštinsko, odnosno gradsko veće, a ukoliko je skupština jedinice lokalne samouprave raspuštena, ili nakon održanih izbora još uvek nije konstituisana, odluku o privremenom finansiranju donosi privremeni organ.

U 65 opština na snazi privremeno finansiranje

Privremeno finansiranje je moguće u vremenu od najduže prva tri meseca fiskalne godine. Izuzetno, privremeno finansiranje se može produžiti za još tri meseca tako da traje šest meseci.

Privremeno finansiranje vrši se najviše do jedne četvrtine iznosa planiranih rashoda i izdataka u aktu o budžetu prethodne fiskalne godine, s tim što raspoređeni rashodi i izdaci u prethodnoj godini po vrstama i namenama ne predstavljaju ograničenje.

Po isteku privremenog finansiranja plaćene i preuzete obaveze u tom periodu, u skladu sa aktom o privremenom finansiranju, uključuju se u budžet za tekuću godinu koji se usvaja čim se za to stvore uslovi.

Prilikom planiranja odluke o privremenom finansiranju, koja se, osim što se donosi za samo tri meseca ne razlikuje mnogo od odluke o budžetu, koriste se informacije o ostvarenim prihodima i primanjima budžeta lokalne samouprave za period prvih jedanaest meseci prethodne godine, odnosno procene istih do kraja godine. Na osnovu sagledavanja dinamike ostvarenja prihoda i mogućnosti za naplatu u prvom kvartalu godine,  pravi se procena ukupnih prihoda i primanja po izvorima iz kojih će se finansirati tekući rashodi i izdaci budžeta za period januar – mart.

U postupku pripreme odluke uspostavlja se aktivna saradnja sa budžetskim korisnicima na osnovu informacija o potrebama korisnika, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i prioritetima za period privremenog finansiranja utvrđuje se najoptimalnija raspodela sredstava za finansiranje javnih rashoda i izdataka opštine ili grada.

U prethodnoj, 2023. godini u 65 lokalnih samouprava došlo je do raspuštanja skupština usled ostavki čelnih ljudi gradova i opština i zbog izostanka odluka skupština o izboru novih izvršnih organa u zakonom predviđenom roku od 30 dana. U svim tim lokalnim samoupravama održani su vanredni izbori 17. decembra, tako da nije bilo moguće da se novoizabrane lokalne skupštine konstituišu dovoljno brzo da bi u zakonskom roku, ili bar do početka 2024. godine usvojile odluke o budžetu. Iz tog razloga, u svim tim opštinama i gradovima privremeni organi su usvojili odluke o privremenom finansiranju, uvažavajući smernice date uputstvom ministarstva finansija za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2024. godinu.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime